فکر نمی کنم که نیم ساعت نماز لطمه ای        
به درس و زندگانی شما بزند.بلکه همواره
شما را در راهی قرار می دهد که 
رو به پیشرفت باشید.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
شهید حسن منزوی