هزار سَر...

به فدای غباری از خاکم

وطن نباشد اگر،

تن چه ارزشی دارد

به هشت سال دفاع مقدسم سوگند

هوای خاک مرا ثامن الحجج دارد 

  


اعزام به جبهه ، مشهد مقدس