حیا داشتن مرد و زن نمی شناسد

چه در رفتار چه در گفتار 


ما مردان نباید هر گفتاری 

هر پوششی استفاده کنیم

جوان باحیا کسی است که

بالاتر مچ دستش را نامحرم نبیند...


شهید حسین عطری