مست بود و مست رفت و مست مرد

                                                                                              حاجی از همسنگرش رو دست خورد


                                                             پشت خطی ها همه حاجی شدند

                                                                                                    نام او بر کوچه ای بن بست خورد                                شهید گمنام یعنی شهیدی که می توانست برگردد.........اما ماند